info@masjidmanhattan.com +1 (212) 766-1865

Team Members

M. Ishaq Khalid

ISLAMIC SCHOLAR

M. Ebrahim

MUFTI

Hamad Jasim

MUFTI & AUTHOR

Ashraf Maktum

TEACHER

Saira Bano

AUTHOR

Saeeda Hijaazi

ORGANIZER

Masjid Manhattan - Copyright 2021.